Engineering

Deodorizácia

Deodorizácia

Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom v oblasti odstránenie nepríjemných zápachu v rôznych priemyselných prevádzkach a odvetviach – deodorizácia. Jedná sa najmä o odstránenie látok typu (sírovodík – H2S, amoniak – NH3, merkaptány, prchavé látky a pod.)

Spracovanie štúdie realizuje naša divízia engineering, viď kontakt.

 • Odstránenie zápachov na čistiarňach odpadových vôd
 • Skladovanie, úprava a sušenie kalov z výrobného priemyslu
 • Spracovanie zvyškovej vody obsahujúce zmes vody a odpadov
 • Recyklácia odpadov
 • Bioplynovej stanice
 • Drevospracujúci priemysel
 • Odstránenie zápachu čpavku v uhoľných elektrárňach po aplikácii metódy SNCR
V praxi sa najčastejšie používajú tieto princípy:

 • Regeneratívne tepelná oxidácia
 • Rekuperativní tepelná oxidácia
 • Ionizácia
 • Fotokatalytická oxidácia
 • Metóda studenej plazmy
 • Inštalácia biofiltrov
Samostatnú skupinu tvoria postupy pri odstránenie zápachu čpavku v uhoľných elektrárňach po aplikácii metódy SNCR. Metóda je založená na systéme viacstupňového miešanie odlúčeného popolčeka a súčasnom dávkovanie vody a vápna do systému miešania a následnému uvoľňovaniu a zachytávanie čpavku. Vlhký popolček, ktorý je zbavený amoniaku, je potom zavedený do sušiacej komory a následne pneumaticky dopravovaný do sila skladovanie.