Aplikácie

Odsávanie hliníkového prachu

Odsávanie hliníkového prachu

Hliníkový prach vznikajúci pri brúsení, alebo leštenie hliníkových profilov tvoria spoločne so vzduchom vysoko explóznou zmes. Hliníkový prach je nebezpečný nielen vo vznose, ale aj usadeniny tohto prachu v priestore výrobného stroja či brúsiaceho automatu môžu byť vysoko nebezpečné.

Odsávanie hliníkového prachu má v odsávacích systémoch pevne stanovené pravidlá. Pravidlá sú stanovené európskymi smernicami ATEX. Tieto smernice sú právnym predpisom o návrhu, predaji a prevádzkovanie zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Pri odsávaní explozního hliníkového prachu je nutné predovšetkým dodržať minimálnu predpísanú rýchlosť v odsávacom potrubí tak, aby bolo vylúčené tvorbe usadenín v sacom potrubí. Filtračný systém musí byť vybavený bezpečnostnými prvkami pre uvoľnenie výbuchu. Sacie hrdlo je vybavené ochranou proti šíreniu tlakovej vlny k zdrojom odsávanie. Celá zostava musí byť tlakovo odolná tak, aby prípadný výbuch vo filtračnej jednotke jednotlivé časti nepoškodil a nedošlo tak k zraneniu osôb v okolí filtračnej jednotky.
hliníkový prach

Regulácia výkonu pri odsávaní hliníkového prachu


Veľkosť filtračných jednotiek navrhujeme a vyrábame podľa potreby odsávacieho výkonu pre dané stroje. Vždy sa snažíme pochopiť súbehy jednotlivých strojov, pokiaľ ich je k odsávaciemu systému pripojených viac. Vzhľadom k smernicou ATEX stanovenej minimálnej rýchlosti totiž nemožno odsávací výkon regulovať podľa počtu aktívne využívaných strojov s využitím centrálneho odsávacieho potrubia. Dochádzalo by tým k zníženiu rýchlosti v sacom potrubí a tým by bol systém nevyhovujúci. V prípade riešenia súbehu odsávaných pracovísk je nutné pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti voliť systém samostatných potrubných trás medzi jednotlivými pracoviskami a filtračné jednotkou.

Odsávanie hliníkového prachu

Naše jednotky pre odsávanie hliníkového prachu


Naše filtračné jednotky pre odsávanie hliníkového prachu sú vybavené plochými filtračnými hadicami z antistatického materiálu. Tlaková odolnosť skrine filtračnej jednotky je overená hodnotou 40 kPa. Filtračné jednotky pre odsávanie hliníkového prachu vybavujeme prietržnými odľahčovacími membránami s uvoľňovacím tlakom 10 kPa. Pri inštalácii filtračných jednotiek filtračných explóznou prach vo vnútri pracovnej haly, sú prietržné membrány doplnené o zhášacej koša plameňa. Filtračné jednotky sú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu, ovládanú podľa tlakovej straty filtra. Vysypať a zber odpadu navrhujeme podľa požiadavky klienta a podľa predpokladaného množstva separovaného prachu.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak riešite systém odsávania hliníkového prachu či iného explozního materiálu, ponúkame Vám spoluprácu pri návrhu výrobe a realizácii odsávacie technológie. Realizácia sú tvorené našimi vlastnými výrobkami za ktorých funkčnosť a bezpečnosť nesieme plnú zodpovednosť. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.