Aplikácie

Odsávanie dymu pri zváraní

Odsávanie dymu pri zváraní

Nami vyrábané filtračné jednotky sú vhodné pre odsávanie dymu, prachu, dymu a aerosólu vznikajúceho pri zváraní kovov. Odsávanie procesu zvárania je veľmi dôležité pre zaistenie čistého pracovného prostredia vnútri pracovnej haly. Nami vyrábané filtračné jednotky sú vhodné pre odsávanie dymu, prachu, dymu a aerosólu vznikajúceho pri zváraní kovov. Odsávanie procesu zvárania je veľmi dôležité pre zaistenie čistého pracovného prostredia vnútri pracovnej haly. Zvárací dym je tvorený súborom zdraviu nebezpečných látok ako sú oxidy kovov a ich legúr, ktoré sú vďaka svojej veľkosti PM 2,5 veľmi nebezpečné pre ľudský organizmus. Tieto častice zváracieho dymu môžu byť karcinogénne a vyvolávať trvalé zdravotné komplikácie.

Pre odsávanie zváracích pracovísk neexistuje jednotné riešenie. Vždy je nutné rešpektovať výrobný program klienta, veľkosť zvarencov, postupy zvárania. Medzi tým je nutné zabezpečiť dostatočný odťah zváracieho dymu tak, aby s ním pracovníci prichádzali len minimálne do styku. Pre správnu funkciu odsávanie vo zvarovniach nie je až tak dôležitý typ použitého filtra ani jeho výrobcu. Najdôležitejším faktorom pre odsávanie zvarovne je správne stanovenie množstva odsávaného vzduchu a správne navrhnutie odsávacích prípravkov. U odsávanie zvarovní jednoznačne platí, že čím bližšie zdrojmi odsávame, tým lepšie a efektívnejšie dym záchytnú. Toto všeobecné pravidlo o vzdialenosti odsávacieho lieku však možno aplikovať len pre malú skupinu lokálnych zváracích pracovísk. Zostávajúce riešenia sú ťažšie.
Problematika odsávanie veľkých zváracích pracovísk

Problematika odsávanie veľkých zváracích pracovísk


Veľká zváracie pracovisko, kde sú vyrábané rozmernejšie zvarence sú pokusy o zaistenie ideálneho odsávanie skôr márne. Dajú sa tu aplikovať odsávacie ramená s predlžovacími ramenami tak, aby pokryli celý pracovný priestor, ale odsávacie ramená majú veľmi obmedzenú oblasť efektívneho sania a je nutné ich veľmi precízne polohovať. Práve polohovanie odsávacích ramien je najväčšou prekážkou pre správne odsávanie. Zvárači často odsávacie ramená vnímajú ako prekážku vo vlastnej práci a táto ramená odmietajú používať.

Riešenie odsávanie lokálnych zváracích pracovísk

Riešenie odsávanie lokálnych zváracích pracovísk


U lokálnych pracovísk, kde dohází na zváranie menších zvarencov je možné inštalovať odsávacie zákryty, ktoré záchytný takmer všetok zváracie dym. Ide o pracoviská opráv po robotickom zváraní, či malé lokálne zváracie pracovisko do veľkosti zvarence max 2 metre. U odsávacieho stú je inštalovaná odsávacie digestor so zadným a vrchným záchytom zváracieho dymu. Odsávacie efekt zaisťuje odklon stúpajúceho dymu smerom od pracovníka. Zvárač je dostatočným ťahom odsávacieho systému úplne chránený a nemusia mať vlastný prívod filtrovaného vzduchu do zváracej masky.

Riešenie odsávanie zváracích robotov

Riešenie odsávanie zváracích robotov


Robotická pracoviská sú v dnešnej dobe veľmi rozšírenie predovšetkým v automotive priemysle. Odsávanie zváracích robotov, ktoré sú umiestnené v uzavretých bunkách je riešené odsávacie digestorom umiestnenou pod stropom bunky v priestore nad zváraným dielom. O odsávanie zváracích robotov kladieme veľký dôraz na zabezpečenie proti vniknutiu iskier do filtračného zariadenia a zníženie rizika zahorenie vo filtri inštalácií dávkovacie stanice sorbentu.

Riešenie odsávania bodovacích robotov

Riešenie odsávania bodovacích robotov


Zoskupenie bodovacích robotov tvoriace rozsiahla pracovisko s jednotlivými miestami bodového zvárania. Fajčí sa prakticky všade a vo veľmi malých intenzitách. Naše stanovisko po mnohých realizáciách je, že kvalitne odsať bodovky systémom lokálneho odsávania NIE JE MOŽNÉ.

Dym vznikajúci u bodového Svažovanie je pohybom výrobkov pomocou manipulátora neustále rozháňaný do priestoru. U bodovacích klieští, ktoré sú vybavené lokálnymi odsávacími prípravky je jednoznačne vidieť, že účinnosť odsávania dosahuje nanajvýš 10%. Ďalším významným problémom sú polohy robotov, čakajúci na uvoľnenie zásobníka výrobkov. V tomto prípade sa robot s fajčiacom výrobkom zastaví vo vrchnej pozícii a čaká na uvoľnenie zásobníka. V tejto polohe výrobok dokuřuje a dym sa šíri do priestoru. Naše riešenie je celú skupinu bodovacích robotov uzavrieť pomocou číre plachty do jedného technologického priestoru. Plachty tvoria steny odsávaného priestoru, strop haly je stropom uzavretého priestoru. Plachta tvorí uzavretý priestor nad robotickými pracovisku, z ktorého odsávame znečistený vzduch. Systém odsávania pracuje tak, že z priestoru bodovacích robotov vzduch odsávame a po prefiltrovaní vraciame vzdušninu späť do priestoru haly. Tým je vylúčené šírenie dymu od bodoviek smerom do priestoru, kde sú už prítomní pracovníci obsluhy.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ponúkame Vám naše skúsenosti a realizačné schopnosti opreté o vlastné výrobné portfólio produktov. Budeme radi, keď sa na nás obrátite.