Aplikácie

Filtrácia spalín kotlov na biomasu

Filtrácia spalín kotlov na biomasu

Odprášenie a filtrácia spalín z kotla na spaľovanie uhlia či biomasy je vzhľadom k neustále prísnejším požiadavkám na vypúšťanie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia veľmi významné tému. Väčšina prevádzkovaných kotlov na biomasu, prevažne staršieho dáta výroby je vybavená len cyklónovým odlučovačmi či multicyklony. Tieto technológie záchytu popola zo spalín nedosahujú požadovanú účinnosť odlúčenie a kotly tak prekročia povolenú emisie TZL. Odprášenie spalín z kotlov na biomasu je špecifické veľkým výskytom nedopalu v podobe nedohořených častíc pilín, kôry či drevnej štiepky.

Odprášenie veľkých kotlov na štiepku je výhodné riešiť pomocou elektrostatických filtrov, u menších kotlov s výkonom od 300 kW do cca 2 MW je obstaranie elektrostatického filtra investične nákladné, a preto sa odprášenie rieši mechanickými filtrami. Mechanické látkové filtre ale po predchádzajúcich aplikáciách pre odprášenie biomasových kotlov úplne vylučujeme, pretože sú veľmi náchylné na zahorenie filtračného média, a to aj napriek použitiu špeciálnych vysokoteplotných tkanín. Pre odprášenie menších kotlov na biomasu vyrábame a inštalujeme filtračné jednotky s keramickým filtračným médiom. Tieto filtre G&G Ceramic JET sú odolné voči zahorenie s odolnosťou až do 900 °C.
Keramické filtre pre malé biomasové kotly

Keramické filtre pre malé biomasové kotly


Spalinové filtre G&G Ceramic JET-B sú určené k odprášenie spalín vznikajúcich horením tuhých palív v spaľovacích zdrojoch. Vďaka svojej konštrukcii sú filtračné jednotky používané pre odprášenie kotlov na spaľovanie biomasy. Základnou charakteristikou filtračných zariadení je odolnosť voči horúcim časticiam a zvyškom nedohořelého paliva, ktoré sa vyskytujú v spalinách pri spaľovaní biomasy. Spaliny vstupujú do filtračnej jednotky sú pomocou vnútorné deliace prepážky smerované do spodnej časti filtračného zariadenia tak, aby došlo k rovnomernému prehriatie skrine filtračnej jednotky. Spaliny prechádza cez filtračné médium smerom nahor do čistej komory filtra a následne výstupným otvorom do spalinového ventilátora. Záchyt popola prebieha v štandardnom prevedení do integrovaných zásobníkov popola, ktoré obsluha kotla periodicky vyprázdňuje. U kotlov v nepretržitej prevádzke sú filtračné jednotky vybavené systémom automatického vynášanie popola. V nižších zástavbových výškach je vynášanie prachu riešené pomocou pohyblivého dna filtra a následne závitovkovým dopravníkom do popolnice.
Filtračné zariadenie je tepelne izolované po celom plášti a je vybavené elektrickým vykurovacím káblom pre temperovanie skrine filtra a zamedzenie kondenzácie spalín v okamihu nábehu či dobehu kotla pri nízkej teplote spalín. Filtračné zariadenie nemusí byť vybavená ihlanovou výsypkou prachu z dôvodu nižších zástavbových rozmerov pre možnosť inštalácie priamo do priestoru kotolne.

Elektrostatické filtre pre odsávanie veľkých zdrojov

Elektrostatické filtre pre odsávanie veľkých zdrojov


Pre odprášenie veľkých spaľovacích zdrojov používame elektrostatické odlučovače. V elektrostatickom odlučovači dochádza v dôsledku pôsobenia elektrického poľa na odlučovanie prachových častíc. Elektricky neutrálne prachové častice sú pri vstupe do filtra nabíjané zápornými elektródami. Po nabití sú prachové častice spalín pritiahnuté ku kladnej elektróde, na ktorú tieto častice priľnú. Oklepávacie systém dosiek potom zabezpečí, že sedimenty prachu sú oklepnuty a padajú do výsypky filtra odkiaľ sú dopravované do kontajnera pomocou závitovkových dopravníkov. Elektrostatické filtre majú malú prevádzkovú tlakovú stratu, ktorá nekolíše v závislosti na množstve odlučovaného prachu. Zdrojom vysokého napätia 70 kV je vlastný transformátor filtra.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak plánujete realizáciu systému odprášenie spalín z kotla na uhlie či biomasu, ponúkame Vám spoluprácu pri štúdiu, tvorbe projektovej dokumentácie, výroby, realizácia a elektroovládanie systému odprášenie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.