Aplikácie

Navrhujeme, projektujeme, vyrábame a realizujeme systémy priemyselného odsávania prachu. Aplikácia našich výrobkov pre odsávanie v jednotlivých odvetviach priemyslu.

Aplikácie
Odsávanie dymu pri zváraní
01

Riešenie odsávania dymu pri zváraní


Nami vyrábané filtračné jednotky sú vhodné pre odsávanie dymu, prachu, dymu a aerosólu vznikajúceho pri zváraní kovov. Odsávanie procesu zvárania je veľmi dôležité pre zaistenie čistého pracovného prostredia vnútri pracovnej haly. Nami vyrábané filtračné jednotky sú vhodné pre odsávanie dymu, prachu, dymu a aerosólu vznikajúceho pri zváraní kovov. Odsávanie procesu zvárania je veľmi dôležité pre zaistenie čistého pracovného prostredia vnútri pracovnej haly. Zvárací dym je tvorený súborom zdraviu nebezpečných látok ako sú oxidy kovov a ich legúr, ktoré sú vďaka svojej veľkosti PM 2,5 veľmi nebezpečné pre ľudský organizmus. Tieto častice zváracieho dymu môžu byť karcinogénne a vyvolávať trvalé zdravotné komplikácie.
Odsávanie recyklačných prevádzok
02

Riešenie odsávania recyklačných prevádzok


Riešime problematiku odsávanie recyklačných prevádzok. Recyklácia materiálu je proces nakladania s odpadom, ktorý vedie k jeho opätovnému využitiu. V procese recyklácie je vždy vstupný materiál technologicky delený na nepoužiteľný odpad a výstupné surovinu, ktorá slúži pre následné cyklické spracovanie. Veľké množstvo prachu sprevádza prakticky celý proces recyklácie, a to od príjmu materiálu až po balenie výstupného produktu.
Odsávanie textilného prachu
03

Riešenie odsávania textilného prachu


Textilný prach, respektíve textilné vlákna, rozdeľujeme na rastlinné vlákna, živočíšne vlákna a anorganické vlákna. Pre náš účel používame ďalej len textilný prach. Textilný prach vzniká pri výrobnom procese akékoľvek tkaniny. Výrobné postupy v textilnom priemysle možno rozdeliť do dvoch základných skupín: mechanické operácie (pradenie, tkanie, pletenie) a zušľachťovanie (spracovanie za mokra, kedy sa textíliám dodávajú hlavné úžitkové vlastnosti). K značným emisiám prachových častíc dochádza aj v priemyselných práčovniach, a to prevažne pri procese sušenia látok. Odsávanie a separácia textilného prachu bola predtým riešená centrálnymi odsávacími kanály umiestnenými v podlahe a vedúci vzduch do tzv prachových komôr. Tu bol prach odseparovanie a vzduch bol vypúšťaný do vonkajšieho prostredia.
Odsávanie od lasera a plazmy
04

Riešenie odsávania od lasera a plazmy


Odsávaním splodín pri obrábaní materiálu laserom alebo plazmou zabezpečujeme odťah a filtráciu zdraviu škodlivých látok v podobe splodín a dymov, ktoré sa pri rezaní materiálu uvoľňujú. Odsávací systém je napojený k odsávaciemu stolu a zabezpečuje odťah splodín spodkom. Pri odsávaní lasera a plazmy sú súčasťou odsávaných dymov aj prachové častice, častice deleného materiálu a iskry.
Odsávanie pri rezaní hliníka
05

Riešenie odsávania pri rezaní hliníka


Pri rezaní hliníka pílovými kotúčmi je produkované veľké množstvo hliníkových pilín. U výkonných rezacích automatov je objem hliníkových pilín natoľko veľký, že nie je možné z dôvodu efektívnej výroby tieto piliny zo stroja odoberať manuálne a ich odber je riešený pomocou odsávacích systémov. Odsávací systém zabezpečuje trvalý ťah v odsávacom potrubí tak, aby nedochádzalo k usadzovaniu hliníkových pilín vnútri stroja a v odsávacom potrubí. Filtračný systém je vybavený veľkou odlučovacie komorou, ktoré plnia funkciu medzizásobníka odsatých pilín.
Odsávanie hliníkového prachu
06

Riešenie odsávania hliníkového prachu


Hliníkový prach vznikajúci pri brúsení, alebo leštenie hliníkových profilov tvoria spoločne so vzduchom vysoko explóznou zmes. Hliníkový prach je nebezpečný nielen vo vznose, ale aj usadeniny tohto prachu v priestore výrobného stroja či brúsiaceho automatu môžu byť vysoko nebezpečné.
Odsávanie tryskacích kabín a vrhačov
07

Riešenie odsávania tryskacích kabín a vrhačov


Riešime odsávanie prachu u tryskacích kabín a vrhačov. Odsávanie prachu je pri tryskanie, otryskávanie alebo pieskovanie neoddeliteľnou súčasťou tejto povrchovej úpravy. Tryskanie je technologický postup opracovanie povrchu najrôznejších, zvyčajne tvrdých, materiálov prúdom natlakovaných abrazívnych častíc. Najviac sa ako abrazívum používajú pre tvrdé materiály oceľové broky a oceľový granulát S, kremičitý piesok, korund, balotina, oceľová drť, drť z bielej liatiny alebo troska alebo keramické mikroguličky.
Odsávanie pilín pri drevoobrábania
08

Riešenie odsávania pilín pri drevoobrábania


Odsávanie pilín pri drevoobrábania je neoddeliteľnou súčasťou výroby akéhokoľvek dreveného výrobku. Pri spracovaní surového dreva sú piliny mokré a ťažké, a aj spôsob ich odsávanie a následného spracovania je odlišný od odsávanie suchých pilín. Vo dřevovýrobách sú často využívané ako malé mobilné odsávače pilín k jednoúčelovým drevoobrábacími strojom, tak aj systémy centrálneho odsávanie pilín. Neustále vyššiu prioritu má aj následné spracovanie pilín.
Odsávanie prachu od metalizácia výrobkov
09

Riešenie odsávania prachu od metalizácia výrobkov


Metalizácia znamená nanášanie vrstvy předtaveného kovu na povrch metalizovaného výrobku. Inak povedané sa teda jedná o žiarový postrek výrobku. Pre túto technológiu sa používa tiež názov šopovanie. Metalizácia sa používa ako povrchová ochrana výrobku či jeho súčasťou, kde je požadovaná zvýšená chemická odolnosť podkladového materiálu voči korózii. Metalizácia je využívaná nielen pre kovové povrchy, ale aj na nekovové výrobky ako je drevo, gumy, kože a podobne.
Odsávanie taviacich pecí a kuplových
10

Riešenie odsávania taviacich pecí a kuplových


Odsávanie spalín z taviacich pecí patrí medzi najdôležitejšie odsávacie systémy v zlievárňach, taviarňach a železiarňach. Pri tavení kovu vniká veľké množstvo spalín, ktoré je nutné odsávať výkonovo stabilným odsávacím a filtračným systémom. Odsávanie spalín od taviacich pecí delíme na horúce a studené aplikácie podľa teploty odsávaných spalín. Horúce spaliny vznikajú v plynových taviacich peciach, kuplových peciach a rotačných peciach. Teplota na výstupe z pece sa pohybuje okolo 350 až 500 °C.
Odsávanie pri brúsenie a leštenie
11

Riešenie odsávania pri brúsenie a leštenie


Odsávanie brúsneho prachu patrí medzi najčastejšie aplikácie systému odsávania a filtrácie vzduchu. Brúsenie výrobkov je súčasťou väčšiny výrobných prevádzok, a to nielen v strojárstve. V strojárstve a automotive najčastejšie aplikujeme odsávanie brusiarní kovových výrobkov, kedy sú obrusované zvary pred lakovaním. Brúsenie nemusí byť iba suchý proces, kde odsávame suché častice prachu, ale u CNC obrábanie je často používané brúsenie s využitím chladiacej emulzie.
Odsávanie v potravinárskych prevádzkach
12

Riešenie odsávania v potravinárskych prevádzkach


Vysoko výkonné odsávanie v potravinárskych prevádzkach je veľmi dôležité pre zaistenie čistého pracovného prostredia. Prach šírený voľne do priestoru výrobných liniek môže byť zdrojom nečistôt a baktérií, ktoré sú v potravinárskej výrobe absolútne nežiaduce. Usadeniny potravinového prachu v zákutiach linky môžu tvoriť explóznou prostredia a tým aj nebezpeční pre výrobné pracovníkov. Hlavnými aplikáciami odsávanie potravinového prachu je odsávanie cukrového prachu, odsávanie múčneho prachu, odsávanie pri výrobe korenia, odsávanie baličky výrobkov. Najčastejšie aplikácií odsávanie v potravinárskych prevádzkach sú odsávanie navažovacích miest materiálu a násypiek zmesí.
Odsávanie prachu v kameňolome
13

Odsávanie prachu v kameňolome


Odsávanie prachu v kameňolome zabezpečuje jednak ochranu životného prostredia odsávaním prachu, ale hlavne zabezpečuje čistenie jednotlivých frakcií kamennej drviny od prachových častíc. Skôr používané tlakovej zahmlievaniu vodou je síce systém účinný pre zníženie šírenia prachu do okolitého prostredia, ale prach spojený s vodnou hmlou končí späť vo štrkové drviny. Príjemcovia štrkových frakcií dnes okrem iného kontrolujú aj množstvo zvyškového prachu – Filer – v nakupované štrkové frakcii čo zvyšuje požiadavky na suché odsávanie prachu.
Odsávanie vibračných brúsok pri brúsení tmelu
14

Riešenie odsávania vibračných brúsok pri brúsení tmelu


Vyrábame vysokotlakové filtračné jednotky pre odsávanie vibračných brúsok pri brúsení tmelu. Odsávanie vibračných brúsok spočíva v pripojení vysokotlakovej odsávacie hadice priamo k hubicu vibračnej brúsky. Odsávanie tmelu prebieha cez brúsny brúsny papier, ktorý je vybavený už od výrobcu odsávacími otvormi. Pri použití vysokopodtlakového odsávaní tmelu priamo od brúsky nie je obrúsený prach šírený do priestoru brúsiaci kabíny, ale odsáva priamo do vysokotlakovej filtračnej jednotky.
Odsávacie steny
15

Riešenie odsávania steny pre mokré a práškové lakovanie


Lakovacie odsávacie steny sú neoddeliteľnou súčasťou mokré i práškové lakovne. Zaisťujú odsávanie prestreku farby a uvoľnených prchavých látok s priestoru lakovne čí výrobné haly. Odsávacie steny sú vybavené niekoľkými stupňami filtrácie.
Odsávanie olejovej hmly a aerosólov
16

Riešenie odsávania olejovej hmly a aerosólov


Odsávanie olejovej hmly je aplikácia charakteristická pre CNC obrábanie s použitím chladiacej emulzie. Pri obrábaní vysokorýchlostnými nástrojmi dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva tepelnej energie a z tohto dôvodu sa pre chladenie nástroja aj obrobku používa chladiace emulzie. V CNC stroji dochádza k rozstreku chladiacej emulzie do podoby aerosólu, tvoreného mikrokvapôčky chladiace emulzie. Zároveň dochádza k odparovaniu emulzie vplyvom vysokých teplôt pri obrábaní. Odparovaním emulzie vznikajú olejové výpary. Pri absencii odsávanie CNC stroja je olejové emulzie a výpary šíri do priestoru výrobnej haly skrze netesnosti v zákryte stroja.
Filtrace spalin kotlů na biomasu
17

Riešenie filtrácie spalín kotlov na biomasu


Odprášenie a filtrácia spalín z kotla na spaľovanie uhlia či biomasy je vzhľadom k neustále prísnejším požiadavkám na vypúšťanie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia veľmi významné tému. Väčšina prevádzkovaných kotlov na biomasu, prevažne staršieho dáta výroby je vybavená len cyklónovým odlučovačmi či multicyklony. Tieto technológie záchytu popola zo spalín nedosahujú požadovanú účinnosť odlúčenie a kotly tak prekročia povolenú emisie TZL. Odprášenie spalín z kotlov na biomasu je špecifické veľkým výskytom nedopalu v podobe nedohořených častíc pilín, kôry či drevnej štiepky.

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Sme G&G Filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog